Automatisatie Poorten door Kama Borius

verkoops- en plaatsingsvoorwaarden

Kama Borius, Roeselare, West-Vlaanderen, België
info@automatisatie-poorten.be
Tel.: 0475365588

 


Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk beding gelden de hierna bepaalde voorwaarden.

Alle in deze website vermelde prijzen, zijn richtprijzen en kunnen worden aangepast naargelang de omstandigheden.

Alle houtsoorten worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van afname.

Klachten moeten gedaan worden binnen de 5 dagen na ontvangst der goederen en/of uitvoeringen per aangetekend schrijven.

De aanwending van de koopwaar gebeurt op risico van de koper.

De facturen zijn betaalbaar netto contant te Torhout. Bij niet betaling op het tijdstip van de afname der goederen en/of werken kan de overeenkomst door ons onmiddellijk en zonder formaliteiten worden verbroken.

Alle verwijl in betaling is, zonder ingebrekestelling, onderworpen aan de wettelijke verwijlintresten en de inningkosten zijn steeds ten laste van de schuldenaar.

Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal tevens, naast en boven de verwijlintresten, zonder aanmaning en van rechtswege, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 12%, met een minimum van ? 50.00 per factuur.

Elke betaling wordt door ons steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

De leveringen zijn franco Roeselare en de goederen reizen altijd op risico van de koper.

De levering- en/of plaatsingstermijnen zijn slechts benaderend en kunnen geen aanleiding geven tot enig verhaal.

Iedere overeenkomst wordt geacht in Torhout te zijn afgesloten. Voor alle geschillen zijn alleen bevoegd de Vrederechter te Torhout en de Handelsrechtbanken te Brugge of te Oostende.

Plaatsingsvoorwaarden

De algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zoals vermeld op de facturen en ook dewelke hierna eveneens worden weergegeven zijn steeds van toepassing, tenzij voorafgaandelijk anders is bepaald.

Naast en boven de voorwaarden vermeld onder 1. zijn de navolgende specifieke bepalingen van toepassing: de opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:

  De nodige vergunningen aanwezig zijn.

  De hekwerklijn over een breedte van 1.00m zowel links als rechts van het te plaatsen hekwerk genivelleerd en vrijgemaakt is van alle obstakels zoals bestrating, muren, steenslag, puin, begroeiing, afsluiting, kabels, enz. in en boven de grond. Deze werkzaamheden zijn tenminste 1 week voor de aanvang uitgevoerd.

  Het terrein moet tijdens de werken goed bereikbaar en berijdbaar zijn en een doorgang van 3.00m breedte en hoogte hebben.

  Een plan voorhanden is ivm. de ligging en diepte van alle mogelijke nutsvoorzieningen (gas-,  water-, telefoon- en elektriciteitsleidingen, rioleringen, enz.) en dit voor de aanvang der werken. Dit plan wordt gedateerd en getekend door beide partijen. Bij afwezigheid van deze bekendmaking gaat Kama Borius ervan uit dat de hekwerklijn volledig vrij is.

  Bij eventuele schade ingevolge het niet bepalen van de juiste ligging en diepte van de nutsvoorzieningen, valt alles ten laste van de opdrachtgever.

  Men dient vooraf de hoek- en eindpunten van het hekwerk, alsmede de hoogte duidelijk aan te geven dmv. piketten.

Er mogen geen bewerkingen uitgevoerd worden aan de hekwerken tijdens of na de uitvoering zonder voorafgaandelijke toelating van Kama Borius.

De datum der werkuitvoering wordt bepaald in overleg tussen de opdrachtgever en Kama Borius en is bindend voor de opdrachtgever.

De facturatie vindt plaats volgens de vordering der werken en elke factuur is contant betaalbaar zonder korting.